Jak zarejestrować biwak?

  1. Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki. Aktualizacje programu pracy jednostki polegające na dodaniu biwaku lub zmianie jego planowanego terminu muszą być dokonane na 21 dni przed jego rozpoczęciem.
  2. Biwak musi być zatwierdzony przez komendanta hufca.
  3. O szczegółach realizacji biwaku szef jednostki informuje komendanta hufca przesyłając (w formie papierowej lub elektronicznej):Biwak
  • nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem biwaku:

-miejsce biwaku,
-wykaz kadry biwaku,
-ramowy plan biwaku,

  • nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku:

-listę uczestników,
-plan finansowy (wpływy, wydatki),
-informację o polisie ubezpieczeniowej NNW.

4.  Program biwaku zagranicznego musi zostać zaakceptowany przez pełnomocnika komendanta chorągwi ds. współpracy zagranicznej bądź osobę przez niego upoważnioną.
5.  Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. Istnieje możliwość finansowania biwaku ze środków pochodzących z innych źródeł (sponsor, dotacje itp.).
6.  Rozliczenie biwaku odbywa się na zasadach ogólnych określonych w dziale Finanse i gospodarka majątkowa jednostki Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.
7.  Należy pamiętać, że w myśl przepisów państwowych biwak może spełniać kryteria wypoczynku ze wszystkimi tego konsekwencjami i podlega wówczas rejestracji we właściwym kuratorium oświaty.

Do pobrania