Statut ZHP

Statut Związku Harcerstwa Polskiego – po zmianach przyjętych przez 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP – jest najwyższym aktem prawa wewnętrznego naszego stowarzyszenia.

Cele statutowe ZHP to:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka,
  • kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
  • upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń,
  • umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
  • propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Statut ZHP